Hoppa till innehåll

Syfte och bakgrund

Föreningens syfte enligt stadgan

Officerskassans syfte är att bevara och utveckla traditioner och främja samhörighet mellan fältjägare, som av hävd vårdats av tidigare befälskårer. Officerskassan skall vara donationsmottagare och förvalta gåvorna enligt de statuter som de gamla föreningarna (donatorerna) har fastlagt.

Bakgrund

Officerskassan I 5 har sitt ursprung i flera föreningar för officerare och underofficerare vid Jämtlands Fältjägarregemente. I huvudsak hade föreningen sin verksamhet kopplad till mässen där man ordnade fester, middagar och gemenskap för sina medlemmar. Föreningens intäkter kom från försäljning i baren vid externa och interna tillställningar. I huvudsak var medlemmarna i föreningen officerare vid regementet. Medlemmars anhöriga, läs fruar, och även reservofficerare kunde vara passiva medlemmar i syfte att kunna ta del av föreningens rabatter.

I samband med nedläggningen av Jämtlands Fältjägarregemente 2005 beslutade årsmötet att Officerskassan I 5 skall fortsätta sin verksamhet. Föreningen förvärvade en stugby i närheten av Storvallen våren 2005 och var under ett antal år en ”stugförening” med Lillejul och årsmöte som de enda samlande aktiviteterna. Stugorna såldes vidare 2013 varvid föreningen istället inriktades mot att vara en aktivitetsförening.

Föreningens och officerarnas främsta tillhåll har varit kanslihusmässen sedan 1911 då regementet flyttade till Östersund från Frösö läger. Men 2012-11-11 flyttade föreningen sina möbler och tavlor till Kungsgården på Frösön. Tillbaka till den plats där regementets samlingsplats varit sedan 1687 och regementets chefer bott fram till flytten till Östersund.

Inriktning för styrelsens arbete, beslutad vid årsmöte 2013-04-24

Styrelsen förvaltar föreningens kapital med målsättningen att de skall stödja föreningens verksamhet fram till 2046, regementets 400-årsjubileum. Medlen disponeras för att ordna fester, tillställningar och annan verksamhet som stödjer föreningens syfte, ”bevara och utveckla traditioner och främja samhörighet hos fältjägare”. Rese- och boendekostnader för medlemmar som deltar vid föreningens verksamheter kan subventioneras av kassan.

Styrelsen disponerar årligen kapitalet inom de ramar som stadgan medger. Spenderingstakten skall vara med hänsyn tagen till tillgängligt kapital, antalet medlemmar och att medlen skall räcka till och med år 2046 för då aktiva medlemmar. Under ett givet år är inte antalet medlemmar i föreningens matrikel normerande för hur mycket föreningen spenderar per medlem utan skall istället vara baserat på antalet deltagande medlemmar vid föreningens aktiviteter och för året tillgängliga medel.

Styrelsen skall årligen föreslå för årsmötet hur föreningens medel skall disponeras under de nästkommande tre åren och vilka aktiviteter som planeras att genomföras.

Tyngdpunkt på aktiviteter skall vara de närmaste åren. En variation av aktiviteter skall erbjudas så att så många medlemmar som möjligt skall hitta något som passar.