Skip to content

Officerskassan I5

Facebook fältjägarna jämtland Besök officerskassan på facebook!

AKTIVITETER

Föreningens stadgar

Fältjägare!

Med tanke på rådande omständigheter rörande COVID -19 har styrelsen beslutat att flytta årsmötet för verksamhetsåret 2019 till fredagen den 28/8 2020 klockan 18:00. Plats Odd Fellows, Postgränd 10, Östersund.

Styrelsen är medveten om att detta beslut avviker från bestämmelser avseende årsmötets genomförande i tid enligt stadgarna, men extraordinära förutsättningar råder i världen.

Om styrelsen bedömer att det vid det tillfället ej är möjligt att genomföra ett fysiskt möte kommer det att genomföras digitalt. Information om detta kommer i så fall annonseras på hemsida, facebook och via e-post.

Medlemmar uppmanas att meddela aktuell e-postadress om du inte fått denna info via e-post. Uppdatering skickas till offkassan@faltjagarna.se.

//Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmar i Officerskassan I 5 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2019.

Årsmötet genomförs fredagen den 28/8 2020 klockan 18:00 hos Odd Fellow, Postgränd 10A (innergården), Östersund. Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att personer i riskgrupp inte bör delta vid evenemang och träffar samt att max antal deltagare för närvarande är 50 personer, så genomför vi årsmötet utan middag och samkväm. Ni som tillhör riskgrupp uppmanas att använda er av fullmakt för att mötet skall bli beslutsmässigt. Med hänsyn till utvecklingen kan sena förändringar avseende mötets genomförande komma att ske. Detta meddelas via digitala kanaler.

Dagordning enligt föreningens stadgar som tillsammans med årsmöteshandlingar anslås på föreningens hemsida www.faltjagarna.se senast 19/5 2020.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10/5 2020. Dessa skickas per e-post till offkassan@faltjagarna.se eller per papperspost till: Offkassan I 5, Box 54, 831 21 Östersund.

Det finns numera möjlighet att delta vid årsmöte på distans (Mötet livesänds på facebook).

3.10 Utövande av rösträtt
Rösträtt kan utövas av en samling medlemmar på annan plats som ansluter till möte på tekniskt hjälpmedel som styrelsen anger i kallelse till möte. Samlingsplats skall föranmälas till styrelsen och deltagande skall ske under möteslika former. Samling äger ej rösträtt gällande föreningens upphörande eller framförande av fullmakt. Samling skall vara minst 3 medlemmar och avståndet överstiga 10 mil från i kallelsen angiven plats.

Anmäl intresse att hålla möte på annan plats till offkassan@faltjagarna.se. Platser för distansmöten anslås 19/5 2020.

Angående fullmakt
Varje mötesdeltagare får via fullmakt utöva rösträtt för max tre (3) andra medlemmar. För att fullmakten skall vara giltig skall den vara utställd på en namngiven person som deltager vid mötet. Tag kontakt med den du avser ställa ut fullmakten på för att säkerställa:
Att han/hon kommer att deltaga vid årsmötet, Att han/hon ej har lovat att företräda mer än 3 andra medlemmar, Att mottagaren är medveten om din vilja vid fattande av beslut.
Skicka fullmakten, underskriven, till den som skall föra din talan vid årsmötet. Fullmakter via mail, sms eller muntligen via telefon godtages ej.

Inbjudan med fullmakt för utskrift hittar du HÄR

//Styrelsen

Fältjägarföreningen 2015